1.
ปิยะพงศ์สกุล ว, ละกําปั่น ส, กลัมพากร ส. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. J Pub Health Nurse [Internet]. 2016 Feb. 9 [cited 2022 May 16];28(3):70-83. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369