1.
บุญด้วยลาน ศ, ข่าน์ ป. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. J Pub Health Nurse [Internet]. 2016 Feb. 9 [cited 2022 May 16];28(3):56-69. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366