สุรเศรณีวงศ์ สุภา, and ศรีประสาร พัชระกรพจน์. “บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน”. Journal of Public Health Nursing 31, no. 1 (August 24, 2017): 175–188. Accessed June 1, 2023. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120.