ฤทธิ์งาม อริสรา, เจริญการไกร เจนจิรา, จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา, and อินทวงศ์ จันทร์ทิพย์. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง”. Journal of Public Health Nursing 30, no. 3 (August 24, 2017): 118–131. Accessed May 22, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590.