ปิยะพงศ์สกุล วศินภัทร์, ละกําปั่น สุนีย์, and กลัมพากร สุรินธร. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. Journal of Public Health Nursing 28, no. 3 (February 9, 2016): 70–83. Accessed May 16, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369.