บุญด้วยลาน ศิรินทร์ทิพย์, and ข่าน์ ปรียากมล. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”. Journal of Public Health Nursing 28, no. 3 (February 9, 2016): 56–69. Accessed May 18, 2022. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366.