สุรเศรณีวงศ์ ส., and ศรีประสาร พ. “บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน”. Journal of Public Health Nursing, vol. 31, no. 1, Aug. 2017, pp. 175-88, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120.