ฤทธิ์งาม อ., เจริญการไกร เ., จันทร์ประเสริฐ ส., and อินทวงศ์ จ. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง”. Journal of Public Health Nursing, vol. 30, no. 3, Aug. 2017, pp. 118-31, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590.