ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส., and กลัมพากร ส. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. Journal of Public Health Nursing, vol. 28, no. 3, Feb. 2016, pp. 70-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369.