บุญด้วยลาน ศ., and ข่าน์ ป. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”. Journal of Public Health Nursing, vol. 28, no. 3, Feb. 2016, pp. 56-69, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366.