[1]
ฤทธิ์งาม อ., เจริญการไกร เ., จันทร์ประเสริฐ ส., and อินทวงศ์ จ., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง”, J Pub Health Nurse, vol. 30, no. 3, pp. 118–131, Aug. 2017.