สุรเศรณีวงศ์ ส. and ศรีประสาร พ. (2017) “บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน”, Journal of Public Health Nursing, 31(1), pp. 175–188. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120 (Accessed: 3 June 2023).