ฤทธิ์งาม อ., เจริญการไกร เ., จันทร์ประเสริฐ ส. and อินทวงศ์ จ. (2017) “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง”, Journal of Public Health Nursing, 30(3), pp. 118–131. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590 (Accessed: 24 May 2024).