ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส. and กลัมพากร ส. (2016) “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, Journal of Public Health Nursing, 28(3), pp. 70–83. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369 (Accessed: 16 May 2022).