บุญด้วยลาน ศ. and ข่าน์ ป. (2016) “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”, Journal of Public Health Nursing, 28(3), pp. 56–69. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366 (Accessed: 16 May 2022).