สุรเศรณีวงศ์ สุภา, and ศรีประสาร พัชระกรพจน์. 2017. “บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน”. Journal of Public Health Nursing 31 (1):175-88. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120.