ฤทธิ์งาม อริสรา, เจริญการไกร เจนจิรา, จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา, and อินทวงศ์ จันทร์ทิพย์. 2017. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง”. Journal of Public Health Nursing 30 (3):118-31. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590.