ปิยะพงศ์สกุล วศินภัทร์, ละกําปั่น สุนีย์, and กลัมพากร สุรินธร. 2016. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. Journal of Public Health Nursing 28 (3):70-83. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369.