ฤทธิ์งาม อ.; เจริญการไกร เ.; จันทร์ประเสริฐ ส.; อินทวงศ์ จ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. Journal of Public Health Nursing, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 118–131, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590. Acesso em: 24 may. 2024.