ปิยะพงศ์สกุล ว.; ละกําปั่น ส.; กลัมพากร ส. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. Journal of Public Health Nursing, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 70–83, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369. Acesso em: 16 may. 2022.