บุญด้วยลาน ศ.; ข่าน์ ป. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. Journal of Public Health Nursing, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 56–69, 2016. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366. Acesso em: 18 may. 2022.