สุรเศรณีวงศ์ ส., & ศรีประสาร พ. (2017). บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 175–188. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120