ฤทธิ์งาม อ., เจริญการไกร เ., จันทร์ประเสริฐ ส., & อินทวงศ์ จ. (2017). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. Journal of Public Health Nursing, 30(3), 118–131. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96590