ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส., & กลัมพากร ส. (2016). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 70–83. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369