บุญด้วยลาน ศ., & ข่าน์ ป. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 56–69. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366