(1)
ฤทธิ์งาม อ.; เจริญการไกร เ.; จันทร์ประเสริฐ ส.; อินทวงศ์ จ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. J Pub Health Nurse 2017, 30, 118-131.