(1)
ปิยะพงศ์สกุล ว.; ละกําปั่น ส.; กลัมพากร ส. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. J Pub Health Nurse 2016, 28, 70-83.