[1]
ฤทธิ์งาม อ., เจริญการไกร เ., จันทร์ประเสริฐ ส. and อินทวงศ์ จ. 2017. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. Journal of Public Health Nursing. 30, 3 (Aug. 2017), 118–131.