1.
หวังเรืองสถิตย์ ร, วันชัย อ, ศรีมาลา ส. Effects of Using VARK Learning Style on Nursing Students’ Critical Thinking and Satisfaction. JNSU [Internet]. 2018 Sep. 17 [cited 2023 Jun. 3];19(36):88-100. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/146006