หวังเรืองสถิตย์ ร., วันชัย อ., and ศรีมาลา ส. “Effects of Using VARK Learning Style on Nursing Students’ Critical Thinking and Satisfaction”. Journal of Nursing, Siam University, vol. 19, no. 36, Sept. 2018, pp. 88-100, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/146006.