[1]
W. Juntori, “กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีและได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง: กรณีศึกษา 2 ราย”, nso-kkh, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 21–34, มี.ค. 2024.