[1]
J. Suwittawat, “บทความวิชาการ การนิเทศของอาจารย์นิเทศและพยาบาลพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : ความท้าทาย”, nso-kkh, ปี 1, ฉบับที่ 1, ก.พ. 2023.