srimongkol, srisuda. 2023. “บทความวิชาการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบครบวงจร: บทคัดย่อ ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองควบคู่กับการรักษาหลักเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวด และอาการไม่สุขสบายต่างๆ เป็นการดูแลที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมาน จวบจนวาระท้ายของชีวิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย และเพื่อศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยใช้แนวคิดพัฒนาคุณภาพ PDCA 4 ขั้นตอนของเดมมิ่ง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แพทย์ 7 คน พยาบาลปฏิบัติการ 26 คน ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย 60 คน ผู้ดูแลหลัก 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แนวทางการคัดกรองและแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายสำหรับญาติ คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายสำหรับพยาบาล แนวทางการบริหารยา Opioid และแนวทางการส่งต่อในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย 2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และแบบประเมินความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายเข้าถึงบริการแบบประคับประคองเพิ่มขึ้น 24.25% 3.ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับยา Strong Opioid บรรเทาอาการทุกข์ทรมานลดลง มากกว่า 50% ภายใน 48-72 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 73.44 ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับการวางแผนดูแลล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 และได้รับการส่งต่อเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 95 ความพึงพอใจของครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายอยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.61, SD ± 0.58) ความพึงพอใจของผู้ให้บริการต่อการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายอยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.50, SD ± 0.48) สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบครบวงจร ทำให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตาฐานจนถึงวาระสุดท้าย และผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคองจากทีมสุขภาพ ครอบครัว ชุมชน ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลล่วงหน้า”. วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น (Journal of Medicine and Health System Management of Khon Kaen Hospital) 1 (1):54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nso-kkh/article/view/259204.