(1)
Suwittawat, J. บทความวิชาการ การนิเทศของอาจารย์นิเทศและพยาบาลพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : ความท้าทาย. nso-kkh 2023, 1.