[1]
rongmuang, apinya 2023. การพยาบาลเด็กโรค Spinal muscular atrophy ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน : กรณีศึกษา. วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น (Journal of Medicine and Health System Management of Khon Kaen Hospital). 1, 1 (ก.พ. 2023).