[1]
Suwittawat, J. 2023. บทความวิชาการ การนิเทศของอาจารย์นิเทศและพยาบาลพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล : ความท้าทาย. วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น (Journal of Medicine and Health System Management of Khon Kaen Hospital). 1, 1 (ก.พ. 2023).