1.
-- --. ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์ และสุขภาพ. JNSH [Internet]. 2017 May 11 [cited 2022 Oct. 1];40(2):--. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/97106