1.
ธีรานุตร อ, เหลืองอมรเลิศ ส, ศรีธัญรัตน์ ว, ทัศนิยม น, จิตพิมลมาศ ส. Development of Transitional Care Model for the Elderly with Chronic Illness. JNSH [Internet]. 2012 Mar. 20 [cited 2022 Dec. 1];32(1):1-11. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/876