1.
แสวงเจริญ ก, พ่วงสุวรรณ ป. Youthûs risky behaviors and Violence in Northeastern of Thailand. JNSH [Internet]. 2012 Mar. 19 [cited 2024 Apr. 13];32(2):21-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/868