1.
ขลังธรรมเนียมธรรม ก, นันทบุตร ข, แสงชาติ บ. Prevention of Alcohol Consumption among Adolescents. JNSH [Internet]. 2012 Mar. 19 [cited 2023 Sep. 22];32(2):11-20. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/867