1.
แบบตรวจสอบบทความเพื่อลงตีพิมพ์ แ. แบบตรวจสอบบทความเพื่อลงตีพิมพ์. JNSH [Internet]. 2016 May 30 [cited 2022 Oct. 2];39(2):--. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/69238