1.
ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ใ. ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. JNSH [Internet]. 2016 Aug. 11 [cited 2022 Oct. 2];39(2):--. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/69174