1.
สุขะวัฒนะเ, ฬาวิน ว, พูลพานิชอุปถัมย์ ส. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ อายุ ตำแหน่งงาน ความรู้ความสามารถในการทำวิจัย ทัศนคติต่อการวิจัย การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และแรงจูงใจในการทำวิจัย ระหว่างพยาบาลระดับปริญญาโทที่ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย. JNSH [ินเทอร์เน็ต]. 26 ธันวาคม 2020 [อ้างถึง 6 ธันวาคม 2021];43(4):135-4. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/243841