1.
ขุ่มด้วงก, แสนโสมด. ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง. JNSH [ินเทอร์เน็ต]. 26 ธันวาคม 2020 [อ้างถึง 6 ธันวาคม 2021];43(4):72-3. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/243828