1.
วิทยาบำรุงจ, สุริตป. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้: การทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม. JNSH [ินเทอร์เน็ต]. 26 ธันวาคม 2020 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];43(4):36-7. vailable at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/243578