1.
หมัดศิริมม. ประสบการณ์อาการความบกพร่องการทำหน้าที่ด้านเพศสัมพันธ์ วิธีการจัดการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมุสลิมโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. NSH [Internet]. 2020Jan.24 [cited 2020Jul.13];42(4):20-9. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/207867