1.
- -. ใบสมัครวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. NSH [Internet]. 1 [cited 2020Aug.11];37(1). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/19742