1.
- -. ใบสมัครสมาชิกวารสาร. NSH [Internet]. 1 [cited 2020Aug.13];36(4). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/18394