1.
ปัตตะพงศ์ท. การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย. NSH [Internet]. 2019May10 [cited 2020Jun.4];42(1):43-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/135743