1.
สุทำมา ป, ธีรานุตร อ. ผลของรูปแบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการส่งเสริมการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยวิกฤต (การศึกษานำร่อง) Effects of an evidence-based nursing model on mobilization promoting of critically ill patients (PILOT STUDY). JNSH [Internet]. 2018 Jul. 2 [cited 2022 Dec. 7];41(1):56-65. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/110281